Lineups

Ashton Town 3
Barnton 2

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 2963
3. 2049
4. 3153
5. 3139
6. 2964
7. 3093
8. 1681
9. 2300
10. 3149
11. 3144
S1. 3260
S2. 3148
S3. 3054
S4. 294
S5. 907

Barnton Lineup
1. 907
2. 907
3. 907
4. 907
5. 907
6. 907
7. 907
8. 907
9. 907
10. 907
11. 907
S1. 907
S2. 907
S3. 907
S4. 907
S5. 907

 

Return to Previous Page