Lineups

Atherton Colls 2
Nelson 2

Atherton Collieries Lineup
1. 1840
2. 1227
3. 2902
4. 90
5. 2899
6. 2646
7. 925
8. 461
9. 138
10. 2654
11. 2209
S1. 878
S2. 1508
S3. 1767
S4. 3238
S5. 1747

Nelson Lineup
1. 1747
2. 1747
3. 1747
4. 1747
5. 1747
6. 1747
7. 1747
8. 1747
9. 1747
10. 1747
11. 1747
S1. 1747
S2. 1747
S3. 1747
S4. 1747
S5. 1747

 

Return to Previous Page