Lineups

Ashton Town 1
Cheadle Town 3

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 342
3. 3139
4. 3137
5. 3146
6. 2964
7. 3093
8. 3140
9. 3147
10. 3150
11. 3135
S1. 3149
S2. 3054
S3. 2049
S4. 3148
S5. 2965

Cheadle Town Lineup
1. 2965
2. 2965
3. 2965
4. 2965
5. 2965
6. 2965
7. 2965
8. 2965
9. 2965
10. 2965
11. 2965
S1. 2965
S2. 2965
S3. 2965
S4. 2965
S5. 2965

 

Return to Previous Page