Lineups

Ashton Town 0
Alsager Town 4

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3141
3. 3150
4. 303
5. 3146
6. 2964
7. 3145
8. 97
9. 1527
10. 3143
11. 3144
S1. 1103
S2. 3147
S3. 383
S4. 2965
S5. 2965

Alsager Town Lineup
1. 2965
2. 2965
3. 2965
4. 2965
5. 2965
6. 2965
7. 2965
8. 2965
9. 2965
10. 2965
11. 2965
S1. 2965
S2. 2965
S3. 2965
S4. 2965
S5. 2965

 

Return to Previous Page